facebook pixel

EK1: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Artıpara Bilgi Teknolojileri ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektir. 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, şirketimiz , Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Artıpara, finansal kaynaklarınızı en verimli şekilde yönetebilmeniz için size güvenli ve en iyi deneyimi sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi aşağıda anlatılan yöntemlerle toplamaktadır.

Doğrudan Tarafımıza Verdiğiniz Bilgiler: Hizmetlerimizden faydalanmak için internet sitemizi kullanırken kullanıcıların istekleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. İletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler gibi bilgiler bu kapsamda yer alır.

Siteyi Kullandığınızda Elde Edilen Veriler: Artıpara’nın sunduğu hizmetlerin kullanımı esnasında, yazılımlar vasıtası ile kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına dair toplanan kişisel verilerdir. Artıpara, dijital pazarlama ve online davranışsal reklamcılık ve geliştirme faaliyetlerinde kullanmak amacı ile siteye gelen kullanıcıların üye olmasalar dahi, sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkına haizdir. Daha sonra kullanıcılara, sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google reklamlarının artıpara.com’a yönlendirilmesi sürecinde Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

Artıpara, hizmetleri ile ilişkili olarak doğrudan verilen ya da siteyi kullanarak elde edilen çeşitli sabit ve değişken verileri toplamaktadır.

Artıpara tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan veriler:

 • İletişim Bilgileri: Telefon, e-mail adresi, TC Kimlik No ve benzeri veriler.
 • Doğrulama Bilgileri: Üyelik bilgileri, kullanıcıya gönderilen sms şifreleri.
 • Diğer Veriler: Gelirler, Harcamalar Kalemleri, Finansal İhtiyaç Bilgileri (tip, vade, tarih, tutar..) benzeri bilgiler.
 • Kullanım Verileri: Kullanıcılar tarafından e-mail ya da telefon ile iletilen bilgiler; arama nedeni ya da hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri-bildirimler gibi.

Veriler Hangi Amaçla Toplanmaktadır?

Bahsi geçen Kanun uyarınca veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 • İletişim ve Kimlik Bilgileri: İletişim, kullanıcı kayıt, müşteri doğrulama, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, analiz, müşteri memnuniyeti süreçleri, pazarlama, reklam, araştırma, müşteri portföy yönetimi, etkinlik bilgilendirmesi, kullanıcı hata/sorun bildirimleri, operasyonel süreçler (banka ve finansal kurumların size özel teklifleri iletebilmeleri), şirket içi değerlendirme, güvenlik, iş geliştirme, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, optimizasyon, denetim, risk yönetimi.
 • Diğer Veriler: promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme.
 • Kullanım verileri ve içerik: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi.
 • Artıpara tarafından düzenlenen anketlere verilen cevaplar sayesinde edinilen bilgiler, artıpara ve işbirliği içindeki kurumlar tarafından doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Depolanması ve İşlenmesi

Elde edilen kişisel veriler yurtiçi veya yurtdışında Artıpara’nın çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde depolanabilir ve işlenebilir.

Verilerin Paylaşımı

Kullanıcıya ait kişisel verileri , Kullanım Koşulları ve Hizmetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında , kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması ve yukarıda bahsi geçen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için işbirliği içinde olduğu kurumlar, dış kaynak hizmet sağlayıcılar, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri , yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Verilere Erişim Hakkı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İstisnalar“ başlıklı 28.maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydı ile kullanıcılar, kişisel verilerle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. kişisel veriler eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. kanunda 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere üstteki 5. ile 6. Maddelerde belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen çerçevedeki taleplerini , Bize Ulaşın bölümünde verilen iletişim kanalları ile Artıpara’ya iletebilir. Artıpara, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızdan yapılacak masrafların, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi hakkımız saklıdır.

Verileri Saklama Süresi

Artıpara, elde ettiği kişisel verileri Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde, sunduğu Hizmetleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacı ile beş yıl muhafaza edecektir.